Postępowanie zabezpieczające to zabezpieczenie roszczeń wierzyciela (uprawnionego), które nie zostały jeszcze stwierdzone tytułem wykonawczym.

Komornik dokonuje zabezpieczenia na podstawie postanowienia sądu, w sposób, który jest w nim określony zgodnie z dyspozycją sądu lub Ana podstawie nakazu zapłaty wydanym w postępowaniu nakazowym zgodnie z trescia art. 492 kpc.

Wniosek o zabezpieczenie składa uprawniony w trakcie trwania sporu sądowego.

Uprawniony po uzyskaniu nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym jak również posiadając stosowne postanowienie sądu o udzieleniu zabezpieczenia może niezwłocznie złożyć wniosek do komornika o wykonanie zabezpieczenia (art. 492 k.p.c.) co oznacza, że bez konieczności uzyskiwania klauzuli wykonalności, a więc przy znacznej oszczędności czasu, uprawniony może uzyskać zabezpieczenie jego wierzytelności.

Komornik dokonuje zabezpieczenia roszczeń pieniężnych poprzez: zajęcie ruchomości, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z rachunku bankowego albo innej wierzytelności lub innego prawa majątkowego.

Koszt: opłata za przeprowadzenie postępowania zabezpieczającego wynosi 2% wartości roszczenia, które podlega zabezpieczeniu, nie mniejszej jednak niż 3% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego i nie wyższej niż pięciokrotność tego wynagrodzenia.

Wniosek egzekucyjny w celu zabezpieczenia